IBC Việt Nam thu thập thông tin của khách hàng cung cấp: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin đơn hàng… nhằm đảm bảo quý khách chế độ hậu mãi tốt nhất, tin cậy, uy tín.

IBC Việt Nam cam đoan bảo vệ an toàn thông tin mà quý khách hàng đã chia sẻ, cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng mà không có sự cho phép bằng văn bản.

Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ quý khách hàng và về khách hàng được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với quý khách hàng. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với quý khách hàng, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

IBC Việt Nam có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.

IBC Việt Nam hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của khách hàng với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. IBC Việt Nam cũng có thể chia sẻ thông tin của khách hàng để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của khách hàng

Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về khách hàng nếu IBC Việt Nam được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, IBC Việt Nam sẽ thông báo cho khách hàng bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của IBC Việt Nam trước khi thông tin về khách hàng được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Bảng tóm tắt này được cung cấp cho khách hàng vì lợi ích của khách hàng và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ.

PHẦN 1: Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của khách hàng?

– Thuật ngữ ” Thông tin cá nhân ” được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó liên quan. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân , và có thể được sửa đổi theo thời gian.

– Chúng tôi lưu trữ các thông tin về khách hàng: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, thông tin đơn hàng… Các thông tin này được chúng tôi lưu trữ nhằm mục đích hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, đảm bảo chế độ hậu mãi cho quý khách hàng cũng như giới thiệu các sản phẩm của chúng tôi phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

PHẦN 2: Sự bảo mật

Chúng tôi cam kết không bán lại, chia sẻ thông tin của quý khách hàng cho bên thứ ba khi chưa có được sự đồng ý của khách hàng, ngoại trừ các trường hợp được liệt kê ở Phần 3 Công bố.

PHẦN 3: Công bố

IBC Việt Nam có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ cho khách hàng và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ công ty mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân bảo vệ dữ liệu một cách phù hợp với chính sách này và hạn chế việc sử dụng các thông tin cá nhân như vậy để thực hiện dịch vụ cho IBC Việt Nam.

IBC Việt Nam có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo lệnh của tòa án yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc khi hành động của khách hàng vi phạm Điều khoản Dịch vụ. Chúng tôi không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của mình .

PHẦN 4: Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách hàng hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi để khách hàng nhận thức được những gì chúng tôi thay đổi trong chính sách.

Call Now Button
0919 123 866